Globaal prospectief bedrag

Aan elke patiëntengroep uit de laagvariabele zorg is een globaal prospectief bedrag verbonden. Dit is een forfaitair bedrag dat betaald wordt voor het totaal van de handelingen die eigen zijn aan die bepaalde patiëntengroep.

In de laagvariabele zorg zijn de kosten verbonden aan een verblijf dus niet langer afhankelijk van het ziekenhuis waar de behandeling plaats vindt. Ze werden vastgesteld per Koninklijk Besluit en zijn dus puur afhankelijk van de patiëntengroep.

Hoe wordt het globaal prospectief bedrag bepaald?

Het RIZIV bepaalt het globaal prospectief bedrag. Het baseert zich hiervoor op de MZG-AZV-gegevens die ze van de ziekenhuizen krijgt. Als maatstaf wordt de mediaan van alle honoraria van het voorbije jaar genomen. Elk jaar herziet het RIZIV het globaal prospectief bedrag, dat natuurlijk ook onderworpen is aan de indexering. Het GPB van het komende jaar wordt voor 1 december bekendgemaakt via een bericht in het Belgisch Staatsblad. Het is echter pas gelding voor opnames die na 31 december starten.

Verdeling van de honoraria uit het globaal prospectief bedrag

In het globaal prospectief bedrag zitten alle honoraria begrepen. Het RIZIV bepaalt de verdeling van deze honoraria, en houdt hierbij rekening met het aandeel van de verschillende nomenclatuurcodes. De honoraria worden volgens die verdeling overgemaakt aan de artsen en andere zorgverleners.

Wat als bepaalde geneeskundige verstrekkingen niet werden uitgevoerd?

Ook als bepaalde geneeskundige verstrekkingen niet werden uitgevoerd, moeten de honoraria toch uitbetaald worden. In het geval dat bepaalde honoraria niet kunnen woren toegewezen aan een bepaalde verstrekker, omdat er in het ziekenhuis niemand aanwezig is met een overeenstemmende bekwaamheid, dan kunnen de honoraria toegewezen worden aan een “reservepool”. Die reservepool kan dan tussen de zorgverleners verdeeld worden (ziekenhuiswet, artikel 144).

Wat betaalt de patiënt?

Per patiëntengroep ligt het ook vast wat het persoonlijk aandeel van de patiënt is. Wie van een verhoogde tegemoetkoming geniet, betaalt minder. Per patiëntengroep vind je de specifieke informatie over het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden terug op de gedetailleerde patiëntengroeppagina’s.

Hoe factureer je een verblijf dat valt onder de laagvariabele zorg?

Aan elke patiëntengroep werd een specifieke pseudocode toegewezen, die je op de facturatie zet. De pseudocodes vind je terug op de patiëntengroeppagina’s, in de paragraaf rond de financiële informatie. Alle verstrekkingen die tijdens het verblijf werden verricht, maar die worden gedekt door het globaal prospectief bedrag per opname, komen ook op de factuur, maar worden gefactureerd aan 0 euro.